Šiandien Konstitucinis Teismas paskelbė nutarimą Dėl Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo, kurio  turinys turėtų būti vertinamas tiek viešojoje erdvėje, tiek konstitucinės teisės moksle labai kontraversiškai. Įprastai penktadieniais nerašau komentarų, nes tą dieną niekas jų neskaito, tačiau šio nutarimo paskelbimą vertinu kaip ypatingą situaciją. Šis nutarimas ypač svarbus tuo, kad jame suformuluojama Konstitucijos keitimo doktrina, kurios tokia detale apimtimi mes iki šiol neturėjome. Todėl leidžiu sau užklijuoti etiketę šio nutarimo turiniui ir pavadinsiu tai būtent “Konstitucijos keitimo doktrina“. Šio nutarimo esmė yra tokia, kad jame išaiškinti vadinamieji “materialiniai“ (nors tikslesnė sąvoka būtų “materialieji“) ir “procesiniai“ Konstitucijos keitimo ribojimai. Jeigu procesiniai ribojimai buvo daugiau mažiau visiems aiškūs, tai materialinius galime vertinti kaip naujieną. Kad paaiškinti materialinių Konstitucijos pakeitimų ribojimų prasmę pasirinkau būtent žemės pardavimo užsieniečiams klausimą ir pabandysiu įrodyti, jog, vadovaujantis šiuo KT nutarimu, referendumo sprendimas, kuris įteisintų Konstitucijoje draudimą ES piliečiams pirkti žemę Lietuvoje – neteisėtas ir prieštaraujantis pačiai Konstitucijai. Šis tekstas bus ilgas su daug citavimo, todėl prireiks kantrybės jį perskaityti. Dabar galima pereiti prie nutarimo turinio.

Pirmiausia, atkartojama anksčiau suformuluota oficialioji doktrina dėl Konstitucijos kaip vertybės pačios savaime ir jos stabilumo:

“Konstitucija yra aukščiausioji teisė. Konstitucijos šaltinis yra pati valstybinė bendruomenė – pilietinė Tauta (Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas). Konstitucijoje atsispindi visuomenės sutartis – visų Lietuvos Respublikos piliečių demokratiškai prisiimtas įsipareigojimas dabartinei ir būsimosioms kartoms gyventi pagal Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti, idant būtų užtikrintas valdžios legitimumas, jos sprendimų teisėtumas, žmogaus teisės ir laisvės, idant visuomenėje būtų santarvė (Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas, 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas). Konstitucija, kaip aukščiausios teisinės galios aktas ir visuomenės sutartis, yra grindžiama universaliomis, nekvestionuojamomis vertybėmis – suvereniteto priklausymu Tautai, demokratija, žmogaus teisių ir laisvių pripažinimu ir jų gerbimu, pagarba teisei bei teisės viešpatavimu, valdžios galių ribojimu, valdžios įstaigų priederme tarnauti žmonėms ir atsakomybe visuomenei, pilietiškumu, teisingumu, atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu (Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d., 2006 m. rugpjūčio 19 d., 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimai, 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas).

Referendumu priėmusi Konstituciją – aukščiausios teisinės galios aktą, lietuvių tauta padėjo savo, kaip valstybinės bendruomenės – pilietinės Tautos, bendro gyvenimo norminį pagrindą ir įtvirtino valstybę kaip bendrą visos visuomenės gėrį (inter alia Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d., 2006 m. rugpjūčio 19 d., 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimai). Teise ir teisingumu grindžiamos demokratinės valstybės viena svarbiausių priedermių – gerbti, ginti ir saugoti tas vertybes, kuriomis yra grindžiama pati Tautos priimta Konstitucija ir kurių realus įtvirtinimas, gynimas ir apsauga yra pačios valstybės raison d’être; priešingu atveju valstybė negalėtų būti laikoma bendru visos visuomenės gėriu (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d., 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimai, 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas).

Kaip 2006 m. kovo 28 d. nutarime pabrėžė Konstitucinis Teismas, Konstitucijos stabilumas – didžiulė teisinė vertybė; Konstitucijos stabilumas – viena iš prielaidų užtikrinti valstybės tęstinumą, pagarbą konstitucinei santvarkai ir teisei, Konstitucijoje deklaruotų lietuvių tautos siekių, kuriais grindžiama pati Konstitucija, įgyvendinimą. Konstitucijos stabilumas yra tokia jos savybė, kuri kartu su kitomis (inter alia – ir pirmiausia – su ypatinga, aukščiausia Konstitucijos teisine galia) konstitucinį teisinį reguliavimą atskiria nuo žemesnės galios teisės aktų nustatyto (ordinarinio) teisinio reguliavimo (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas), o Konstituciją – nuo visų kitų teisės aktų (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).“

Toliau nurodoma, kad turi būti paisoma Konstitucijoje įtvirtintų vertybių pusiausvyros, darnos, Konstitucijos vientisumo:

“Pažymėtina, kad Konstitucijos pataisomis yra keičiamas Konstitucijos nuostatų turinys, šių nuostatų tarpusavio ryšiai, gali būti keičiama Konstitucijoje įtvirtintų vertybių pusiausvyra; pakeitus vienas Konstitucijos nuostatas, gali kisti kitų jos nuostatų ir visuminio konstitucinio teisinio reguliavimo turinys. Tačiau darant Konstitucijos pataisas turi būti paisoma imperatyvo, kad Konstitucija yra vientisas aktas (Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalis). Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, jog visos Konstitucijos nuostatos tarpusavyje yra taip susijusios, kad vienų Konstitucijos nuostatų turinys lemia kitų jos nuostatų turinį; Konstitucijos nuostatos sudaro vieną, darnią sistemą; nė vienos Konstitucijos nuostatos negalima priešpriešinti kitoms Konstitucijos nuostatoms. Pati Konstitucijos, kaip aukščiausios teisinės galios akto, prigimtis, konstitucingumo idėja suponuoja tai, kad Konstitucijoje negali būti ir nėra spragų ar vidinių prieštaravimų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. kovo 28 d.  nutarimai).“

Taip prieinama prie išvados, kad negalimi tokie Konstitucijos pakeitimai, kurie supriešintų Konstitucijoje esančias vertybes, juo labiau  naujais pakeitimais negalima paneigti joje įtvirtintų vertybių:

“Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad Konstitucijos pataisomis negalima vienos kitai priešpriešinti Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių, inter alia negalima Konstitucijos skirsniuose ir straipsniuose nustatyto teisinio reguliavimo priešpriešinti konstituciniam teisiniam reguliavimui, nustatytam Konstitucijos sudedamosiose dalyse. Konstitucijos pataisa negali būti sukurtas toks naujas konstitucinis teisinis reguliavimas, kad viena Konstitucijos nuostata paneigtų kitą ar jai prieštarautų ir šių nuostatų būtų neįmanoma aiškinti kaip tarpusavyje derančių. Taigi iš Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalies kyla imperatyvas, kad Konstitucijos pataisomis negali būti pažeistos Konstitucijos nuostatos, jose įtvirtintų vertybių darna.“

Toliau paaiškinami vadinamieji materialiniai Konstitucijos keitimo apribojimai:

“Materialiniai Konstitucijos keitimo apribojimai kyla iš visuminio konstitucinio teisinio reguliavimo ir yra skirti universalioms vertybėms, kuriomis grindžiama Konstitucija, kaip aukščiausioji teisė ir visuomenės sutartis, ir valstybė, kaip bendras visos visuomenės gėris, ginti, taip pat šių vertybių, Konstitucijos nuostatų darnai apsaugoti.

Konstitucijos 1 straipsnyje yra įtvirtintos pamatinės konstitucinės vertybės – valstybės nepriklausomybė, demokratija ir respublika; jos yra neatskiriamai tarpusavyje susijusios ir sudaro Lietuvos valstybės, kaip Konstitucijoje įtvirtinto bendro visos visuomenės gėrio, pamatą, todėl jokiomis aplinkybėmis negali būti paneigtos (Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas).

Konstitucinis Teismas 2012 m. gruodžio 19 d. sprendime pažymėjo, kad žmogaus teisių ir laisvių prigimtinio pobūdžio pripažinimo principas taip pat laikytinas pamatine konstitucine vertybe, neatskiriamai susijusia su Lietuvos valstybės, kaip Konstitucijoje įtvirtinto bendro visos visuomenės gėrio, pamatą sudarančiomis konstitucinėmis vertybėmis – valstybės nepriklausomybe, demokratija ir respublika; prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis taip pat negali būti paneigtas.

Minėta, kad iš Konstitucijos kyla imperatyvas Konstitucijos pataisomis nepažeisti Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių darnos. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad pagal Konstituciją negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigta bent viena iš Lietuvos valstybės, kaip Konstitucijoje įtvirtinto bendro visos visuomenės gėrio, pamatą sudarančių konstitucinių vertybių – valstybės nepriklausomybė, demokratija, respublika, prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis, išskyrus atvejį, kai Konstitucijos 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka būtų keičiamas Konstitucijos 1 straipsnis ir Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“, kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis, 2 straipsnyje nustatyta tvarka būtų keičiamas šio įstatymo 1 straipsnis.

Pažymėtina, kad su Konstitucijos 1 straipsnyje įtvirtintomis pamatinėmis konstitucinėmis vertybėmis – valstybės nepriklausomybe, demokratija ir respublika – taip pat yra glaudžiai susijusi Konstitucijoje įtvirtinta Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija, suponuojanti Lietuvos Respublikos pasirinktą europinę ir transatlantinę integraciją. Kaip Konstitucinis Teismas pažymėjo 2011 m. liepos 7 d. nutarime, Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija reiškia Lietuvos Respublikos narystę Europos Sąjungoje bei NATO ir būtinumą vykdyti atitinkamus su šia naryste susijusius tarptautinius įsipareigojimus. Pažymėtina ir tai, kad tokia Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija yra grindžiama pripažįstamomis ir saugomomis universaliomis demokratinėmis konstitucinėmis vertybėmis, kurios yra bendros su kitų Europos ir Šiaurės Amerikos valstybių vertybėmis.“

Paaiškinamas Europos Sąjungos vertybinis orientyras:

“Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ buvo konstituciškai patvirtinta Lietuvos Respublikos narystė Europos Sąjungoje. Kaip matyti iš šio Konstitucinio akto preambulės, jis priimtas vykdant „Lietuvos Respublikos piliečių valią, pareikštą 2003 m. gegužės 10 ir 11 dienomis įvykusiame referendume dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“, taip pat reiškiant „įsitikinimą, kad Europos Sąjunga gerbia žmogaus teises ir pagrindines laisves, o Lietuvos narystė Europos Sąjungoje prisidės prie žmogaus teisių ir laisvių efektyvesnio užtikrinimo“, pažymint, „kad Europos Sąjunga gerbia savo valstybių narių nacionalinį tapatumą ir konstitucines tradicijas“, ir siekiant „užtikrinti visateisį Lietuvos Respublikos dalyvavimą Europos integracijoje bei Lietuvos Respublikos saugumą ir jos piliečių gerovę“.

Taigi pabrėžtina, kad visateisis Lietuvos Respublikos, kaip Europos Sąjungos narės, dalyvavimas joje yra Tautos suverenios valios pareiškimu grindžiamas konstitucinis imperatyvas, Lietuvos Respublikos visateisė narystė Europos Sąjungoje yra konstitucinė vertybė.

Pažymėtina, kad Konstituciniame akte „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ inter alia nustatyti konstituciniai Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindai, kurių neįtvirtinus Konstitucijoje Lietuvos Respublika negalėtų būti visateise Europos Sąjungos nare: Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis (1 straipsnis); Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus (2 straipsnis). Pabrėžtina, kad šie konstituciniai Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindai įtvirtinti Konstitucijoje vykdant referendume pareikštą Tautos valią, kad Lietuvos Respublika būtų Europos Sąjungos narė.“

Pažymima, jog privaloma laikytis stojimu į ES prisiimtų įsipareigojimų:

“Minėta, kad Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija reiškia inter alia Lietuvos Respublikos narystę Europos Sąjungoje bei būtinumą vykdyti atitinkamus su šia naryste susijusius tarptautinius įsipareigojimus; minėta ir tai, kad Konstitucijos pataisomis negali būti pažeista Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių darna. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad pagal Konstituciją, referendumu nepanaikinus minėtų konstitucinių Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindų, įtvirtintų Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1, 2 straipsniuose, negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai.“

Pabraukiau esminį sakinį, KT aiškiai pasako, kad negalima daryti tokių Konstitucijos pakeitimų, kurie paneigtų Lietuvos įsipareigojimus ES. Iš čia ir prieinu prie išvados, kad referendumo dėl žemės pardavimo ES piliečiams rezultatai būtų iš esmės niekiniai. Nes pagal šią KT doktriną, tokios Konstitucijos pataisos, kuri draustų pirkti žemė Lietuvoje, mūsų Konstitucijoje išvis negali būti. Tokia pataisa sugriautų Konstitucijos vertybių sistemą.

Ką reikia daryti, norint uždrausti ES piliečiams Lietuvoje pirkti žemę? KT vėlgi netiesiogiai pateikia atsakymą:

“Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad patys šie pagrindai, Tautos suverenios valios pareiškimas, kaip jų šaltinis, lemia reikalavimą Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1 ir 2 straipsnio nuostatas pakeisti ar panaikinti tik referendumu. <..> Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad pagal Konstituciją, referendumu nepanaikinus minėtų konstitucinių Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindų, įtvirtintų Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1, 2 straipsniuose, negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai.“

Manau, kad KT pasako, jog vienintelis teisėtas kelias tokiu atveju – referendumas dėl išstojimo iš Europos Sąjungos. T.y. KT pozicija tokia, kad mūsų būvimas ES yra Konstitucinė vertybė ir mes ją įgyvendinti galime tik all in, arba galime eiti all out. Tai reiškia, kad mes turime įgyvendinti visas iš Europos Sąjungos teisės kylančias pareigas, kartu ir suteikti teisę ES piliečiams pirkti ūkio paskirties žemę Lietuvoje.

11 Komentaras

 1. imho, čia LRKT permeta savo darbą referendumo iniciatyvos autoriams – neva šie turi suRASTI ir suPRASTI, kurios Konstitucijos normos yra netinkamos ir pasenusios. briedas tai. ir tyčiojimasis iš referendumo instituto, kartu – 300K piliečių

 2. kokiu pagrindu LRKT teisėjai save laiko geriau suvokiančiais ‘Konstitucijos darną’, nei piliečiai, kurie tą Konstituciją ir priiminėjo?

 3. Gyvename labai demokratiškoje Lietuvoje, vakarai yra labai demokratiški tame tarpe ir visa ES, o gal jau pabusime? MES GYVENAME DEMONOKRATIJOJE

 4. Atrodo, jog KT yra ne Konstitucijos aiškintojas bei doktrinos kūrėjas, bet lyg koks voras, kuris saugo savo musę, kol ją suėda. Juk ši doktrina lemia tai, jog XIV skirsnis, o taip pat 9 straipsnis tampa betiksliai, o inter alia 148 str. 1 dalis iš vis neįgyvendinama (nors pastarąją normą jau galima vadinti “mirusia“, o ir ne be reikalo). Kodėl betiksliai? O dėl to paties Konstitucijos vientisumo ir sistemiškumo. Keičiant Konstitucijos tam tikrą nuostatą arba reikia prieš tai panaikinti vieną/kelias kitas, arba vieną/kelias kitas pakeisti, bet kokiu atveju tai sukelia grandininę reakciją, kuri lemia paties keitimo niekiniškumą. Čia įstotų KT ir grąžintų status quo. Ergo XIV skirsnis ir 9 straipsnis tampa betiksliai. Taip, Konstitucijos esmė yra jos stabilumas, kuris slypi vientisume, tačiau tai nereiškia, kad pakeitus vieną ar kitą jos nuostatą, ji grius kaip kortų namelis. Mano pavartota voro metafora suponuoja tai, jog gana greitai KT išaiškinimai (turintys Konstitucinę galią) taps tokie iš pažiūros skirtingi nuo pačios Konstitucijos, jog ši taps lietuvių tautos valios memento mori. Pastaba autoriui: pasigedau Egidijaus Šileikio atskirosios nuomonės bent paminėjimo…

 5. Žeme, kada atsirado E. Šileiko atskiroji nuomonė ir kada parašytas šis komentaras matote? Aš tik dabar pats perskaičiau atskirąją nuomone. Turėtų būti gana akivaizdu, kad negalėjau paminėti atskirosios nuomonės, kai nežinojau apie jos paskelbimą, nes mano komentaras atsirado maždaug po 2 val. nuo nutarimo paskelbimo momento.

 6. Esminis klausimas, ar tarptautinės sutarties subjektas (šalis) turi teisę priimti sprendimą tarptautinę sutartį pažeisti ir ar toks sprendimas savaime yra niekinis kontekste to, kad Konstitucija turi viršenybę prieš Europos sąjungos teisę. Jeigu tauta referendume nusprendžia tarptautinę sutartį pažeisti, nereiškia, kad toks jos sprendimas yra automatiškai niekinis (argumentas, kad reiktų keisti ir nuostatas dėl stojimo į ES yra silpnokas ir išvestinis (techninio pobūdžio, labiau susijęs su forma (tekstu), o ne su turiniu), nes tauta, priimdama sprendimą, suvokia/turi suvokti, kad valstybės pašalinimas iš ES gali būti tokio sprendimo pasekmė), taip pat nereiškia, kad tauta siekia išstojimo iš ES (galbūt sankcija (pašalinimas) už tokio pobūdžio pažeidimus nenumatyta). Tačiau tauta turi būti pasirengusi prisiimti neigiamas tokio savo veiksmo pasekmes. Ar toks tautos sprendimas būtų pagrindu Europos institucijoms inicijuoti valstybės pašalinimą iš ES, negaliu pasakyti (neturiu laiko nagrinėti stojimo sutarties), tačiau finansinių sankcijų valstybė be abejo sulauks. Ir net neabejoju, kuomet ES prikirps išmokas ir kitas lengvatas, pradės taikyti finansine sankcijas, ūkininkai ir kiti asmenys, balsavę už tokį sprendimą, labai greitai pradės pūsti į kitą dūdelę ir dejuoti kaip juos skriaudžia . KT nutarimu, matyt, tiesiog siekė išvengti neigiamų pasekmių valstybei ir ėmėsi tam tikros prevencijos, tačiau, mano nuomone, nors ir gero tikslo vardan, ne visai pagrįstai apribojo tautos galias. Lazda visada turi du galus…

 7. Nereikia ES sutarčių painioti/sutapatinti su Konstitucija. Sutarčių turinys (kartu su išvestine nuostata dėl žū paskirties žemės įsigijimo) automatiškai netapo Konstitucijos turiniu. Sutartis galima keisti. Ir be referendumo. Labai skystai pritemptas aiškinimas ne piliečių (300k mažiausiai) naudai apie tai, kad prabalsavę už teiginį “Pritariu Lietuvos Respublikos narystei Europos Sąjungoje“ šie kartu prabalsavo už Konstitucijos turinio papildymą visų ES sutarčių su priedais (tuo metu dar neišverstais į lietuvių kalbą) sąlygomis. Nėra jokio pagrindo manyti, kad tuo pačiu buvo kartu nubalsuota už Konstitucijos keturioliktojo skirsnio “Konstitucijos keitimas“ nuostatų pakeitimą į tokias, kurios neva dabar draudžia piliečiams referendumu priimti kažkokią ES sutarties išvestinei sąlygai prieštaraujančią nuostatą. Manau, atvirkščiai – ta sutarties sąlyga po referendumo (jei bus priimtas draudimas parduot žemę) tiesiog taps Lietuvoje nebegaliojančia, kaip prieštaraujanti Konstitucijai ir tiek žinių. Tai ir galės išaiškinti KT po referendumo (LRKT 105 str. 3 p.). Dar daugiau, aiškinant, kad ta sutarties nuostata dėl žemės susijusi su apskritai stojimu į ES, ty susijusi su įstojimu tokiu būdu, kad ji (sutarties nuostata dėl žemės) lemia narystę Europos Sąjungoje, tai reiktų pripažinti, kad referendumu, kuriuo būtų priimta priešinga nuostata, kartu nubalsuota ir už išstojimą iš ES.
  KT pasamprotavimai apie tai kas galbūt ateityje prieštaraus Konstitucijai, ar ne, vertintini kaip siekiamybė, gairės referendumų iniciatoriams, kadangi KT netikrina būsimų teisės aktų (juo labiau priimtų referendumų nuostatų, kurios tampa Konstitucijos dalimi) atitikimo tai pačiai Konstitucijai, todėl teisinių pasekmių nesukelia.
  Ai, reikia priminti, kad KT jau avansu neapibrėžtos formos ir nenumatytos teisinės galios raštu jau buvo atlikęs įstatymo atitikimo Konstitucijai įvertinimą http://goo.gl/5ccGZV , kur pasakė, kad Konstitucijos nuostata (dėl draudimo [iki gyvos galvos] eiti pareigas priesakos laužytojui) prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai arba atvirkščiai – pastaroji prieštarauja Konstitucijai (KT pasakė – yra nesuderinamumas:) Tai dabar man neaišku, ar toks nesuderinamumas lemia Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos negaliojimą pas mus visa apimtimi, ar ne, ty ar mes galime girtis ją vis dar esantys bent iš dalies ratifikavę (analogija su ES sutartimis) ? Šis “nesuderinamumas“ dar nepašalintas, tai kokios teisinės paskemės Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos galiojimo prasme, ir kaip jos skirsis nuo tų, jei tas nesuderinamumas taip ir nebus pašalintas Konstitucijos pakeitimo būdu ? :)

 8. Patikslinu, sakydamas “reikia priminti, kad KT jau avansu neapibrėžtos formos ir nenumatytos teisinės galios raštu jau buvo atlikęs įstatymo atitikimo Konstitucijai įvertinimą“ turėjau omeny – avansu.

 9. Žiūrėkit, kaip viskas vyksta tikroje demokratijoje.
  Šiandien referendumu 0,3 % persvara nubalsuota už imigracijos politikos sugriežtinimą (į šalį atvykstantiems ES piliečiams), taigi šalis šiuo klausimu pasidalijo į lygiai dvi dalis. Referendumo nuostata, kur kas svarbesnė, nei pas mus žemės pardavimo klausimu. Šveicarų referendume priimtas sprendimas prieštarauja su ES sudarytoms sutartims, vienai iš keturių pagrindinių ES vidaus rinkos laisvių – laisvo asmenų judėjimo.
  Šveicarijos Federalinės Trybos atstovė Simonetta Sommarug spaudos konferencijoje pasakė: Federalinės Tarybos nuomonė šiuo klausimu buvo įvairi, bet dabar sulaukėme sprendimo, esame tiesioginės demokratijos šalis, todėl sprendimą įgyvendinsime.
  Šveicarijos Federalinė Taryba referendumu įpareigota pakeisti sutartį su Europos Sąjunga per 3 metus arba ją nutraukti.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s